Kom i julestemning med denne lille adventskalenderen 🎄

Ho ho ho! 🎅 Trenger du litt julensnadder til elevene dine – små hyggelige avbrekk fram mot jul? Ta en titt på denne kalendermalen vi har satt sammen til deg. Malen vi har laget finner du nederst i artikkelen.

Vi har satt sammen et lite spill bestående av Advent Calendar (H5P).

Hvordan det fungerer

Innholdstypen fungerer akkurat som en vanlig adventskalender, med luker som elevene åpner for hver dag. Med denne koselige, lille innholdstypen tryller du fram små, varierte daglige pauser med tekst, bilder, lenker, lyd eller video.

Merk at du kun kan velge én type innhold per luke – eller dag.

Bak hver luke legger du til det innholdet du vil – lyd, bilde, lenke, tekst eller video.

Kjekt å vite

Vi har aktivert “designmodus” i atferdsinnstillingene til kalendermalen. Dette gjør det mulig å åpne alle lukene til enhver tid. Hvis denne boksen ikke hukes av, kan lukene kun åpnes på dagens dato eller senere.

Planlegger du å kjøre spillet med elevene i plenum, anbefaler vi å bruke “designmodus”. Da kan du åpne lukene før juleferien ringer inn.

Aktiverer du “designmodus”, kan lukene åpnes når du vil.

Tips 1 – slapp av, du rekker det

Husk at du ikke trenger å gjøre hele kalenderen ferdig til 1. desember. Du kan til enhver tid redigere kalenderen og legge til innhold bak lukene – noe som gir deg litt bedre tid til å fullføre kalenderen i tide.

Tips 2 – spar tid med standardbakgrunnen

Hvis du ønsker å bruke en annen bakgrunn enn standardbakgrunnen, vær oppmerksom på at lukene ikke har opasitet. Du vil dermed få en ganske stor jobb i et fotoredigeringsprogram med å lage forsiden og baksiden til hver luke – i tillegg til å få lukene til å passe. Uten en slik redigeringsjobb vil du ende opp med luker som ikke passer til bakgrunnsbildet, da de får tilfeldige farger.

Malen – tilpass og bruk i klassen din

Gå til malen på Gamilab.com.

Så her er vår lille førjulsgave til deg! Test det ut og klikk på knappen “Bruk dette spillet” i nedre høyre hjørne under spillet for å lage din kopi og tilpasse for din bruk.

Klikk på “Bruk dette spillet”-knappen for å lage og tilpasse din egen kopi.

Bli kjent med poengsystemet i Gamilab!

I alle spilltypene er standardverdien for hver node (trinn eller stopp) 100 poeng. Utover det fungerer poengsystemet litt forskjellig i de ulike spilltypene. Her forklarer vi hvordan.

Spilltypen Sykkelritt

Poengene som vises på skjermen underveis i sykkelrittet, gir kun uttelling på syklistens energinivå. Vi kan kalle denne verdien for kiloJoule (kJ). Disse “energipoengene” påvirker ikke tiden i rittet, og blir derfor ikke oppsummert og vist andre steder enn underveis i rittet.

Energipoengene du får når du svarer riktig, beregnes ut fra tiden du bruker på å svare riktig.

Her er noen eksempler:

 • Svarer du før det er gått 1 sekund, får du en energiboost på 38.
 • Svarer du før det er gått 5 sekunder, får du en energiboost på 33.
 • Svarer du før det er gått 10 sekunder, får du en energiboost på 27.

Til alle matte- og fysikklærere og nerder der ute – her er formelen som brukes for å beregne energipoeng:

Energi (kJ) = ((30 - t)/30+0,1)*35

I tillegg til energipoengene, blir hvert riktig «spørsmålsstopp» belønnet med 100 poeng for riktig svar. Du kan finne en oversikt over dette sammen med resultatene du har tilgang til som eier av et spill. Maksimal poengsum er 800 poeng uavhengig av hvor mange spørsmål du legger til de 8 stoppene langs banen.

Spilltypen Kongen på haugen

I kongen på haugen-spillet vil poengsummen alltid være 100 poeng for hvert flagg klatreren kommer forbi. Når du er kommet til toppen av fjellet, vil du derfor alltid ha 700 av 700 poeng siden du ikke kan passere et flagg og fortsette uten å svare riktig.

Disse poengene teller for øyeblikket ikke for noe, siden det er et tidsbasert spill med en poengtavle basert på tid. Du finner en oversikt over hvor mange poeng brukerne har fått blant resultatene du har tilgang til som eier av et spill.

Spilltypen Utforsk

I Utforsk-spillet kan du manuelt angi hva hver node er verdt, og dermed overskrive standardverdien på 100 poeng per node. 

Følg disse trinnene:

 1. Gå til spillbrettet.
 2. Rediger en eksisterende node ved å klikke på den.
 1. Åpne “Innstillinger” i forhåndsvisningsvinduet.
 1. Gi hver node den verdien du ønsker.

Legg merke til at du her i forhåndsvisningsvinduet også kan sette vanskelighetsgrad på hver node.

 1. Klikk på banen mellom nodene for å angi “Hvor mange prosent må minst være riktig på forrige oppgave for å åpne denne stien”. Standard er 90 %.
 1. Dette kriteriet avgjør hvor vanskelig det skal være å fullføre et spill med poenggivende oppgaver.

Lykke til, nå er du et poeng eller to klokere!

Get to know the points system in Gamilab!

For all game types the default value for each node (step or stop) is 100 points. Beyond that, the points system works a little differently in the different game types. Here we explain how.

The Bike Race game

The points given during the Bike Race that are displayed on the screen, does only count for the cyclist’s energy level. Let’s for the sake of education call this value kiloJoule (kJ). These “energy points” will not be summarized and displayed anywhere besides as a factor influencing the time of the race.

The energy points you get when answering correctly are linearly calculated from the time you use to respond correctly.

Here are some examples:

 • If you answer within less than 1 second, it gives you an energy boost of 38.
 • If you answer within less than 5 seconds, it gives you an energy boost of 33.
 • If you answer within less than 10 seconds, it gives you an energy boost of 27.

For the math and physics teachers and geeks out there, this is the formula used to calculate energy:

Energy (kJ) = ((30 - t)/30+0.1)*35

In addition to the energy points, each correct “question stop” will be rewarded with 100 points for correct answers. You can find an overview of this amongst the results you have access to as the owner of a game. Maximum score is 800 points regardless of how many questions you add to the 8 stops along the track.

The King of the Mountain game

For the King of the Mountain game the score will always be 100 points for each flag the climber gets past. When a climber reaches the top of the mountain, he will therefore always have 700 out of 700 points as he can’t pass a flag and proceed without answering correctly. 

These points does currently not count for anything, as it is a time based game with a high score list based on time. You can find an overview of this amongst the results you have access to as the owner of a game.

The Explore game

For Explore games you can manually set what every node is worth, and thus overwrite the default value of 100 points per node.

Follow these steps:

 1. Go to the Game board.
 2. Edit an existing node by clicking on it.
 1. Expand “Settings” in the preview modal.
 1. Set the desired value for each node.

Make a note that you within the settings of the preview modal also can set the difficulty on each node.

 1. Click the path between the nodes to set “How many percent correct is needed on the last task to open this path”. Default is 90 %.
 1. This criteria decides how hard it should be to complete a game with score giving tasks.

Good luck, now you’re a point or two wiser!