Gutt som spiller et spill i Learn Playground

Hvorfor spillbasert læring i skolen?

Da jeg arbeidet som lærer og skoleleder i skolen var jeg over middels opptatt av elevenes læringsmiljø, og bruk av digitale hjelpemidler for å fremme læring. I løpet av det siste året har jeg fått muligheten til å være med på å utvikle den spillbaserte nettsiden learnplayground.no hvor du som lærer kan lage, dele, kopiere og gjenbruke undervisningsopplegg formet som et digitalt brettspill. Derfor vil jeg si litt om hva spillbasert læring er og hvordan du som lærer kan utnytte spill i undervisningen.

Digitale spill er på full fart inn i opplæringen i dag. Dette gjelder ikke bare for elever i skolen, men også på andre arbeidsplasser brukes spill og simuleringer til opplæring. Sist ute var de ansatte ved Oslo Lufthavn  som måtte spille seg gjennom et spill for i det hele tatt å få lov til å arbeide ved den nye flyplassen som åpner i april.

Dette er en trend mange teknologiselskaper har grepet fatt i og det blir gjort store investeringer i utviklingen av denne teknologien. For lærere som er brukere av teknologien ser vi at lærerrollen endres og tid som brukes på planlegging av veiledning nå brukes til å utforske disse nye teknologiene. I klasserommet ser vi også at læreren bruker mindre og mindre tid foran tavla og mer tid til å veilede den enkelte elev der han er. Nå er ikke det å spille spill for å lære en helt ny metode for lærere i den norske skolen, men å gjøre det ved å bruke PC fremfor på et spillebrett kan for noen virke uvant. Det som kan tale mot bruk av individuelle dataspill i skolen er imidlertid at elevene ikke får kommunisert med hverandre og lære gjennom kommunikasjon. Dette kan imidlertid løses ved at elevene spiller sammen to og to, og da er heller ikke behovet for en enhet pr. elev like viktig. Gevinsten for læreren er imidlertid stor. Ved å bruke datakraft til retting og evaluering kan en lærer lett se hva eleven har forstått, hvilke læreplanmål som ikke er forstått og komme med mer nøyaktige tilpasninger og evalueringer ut i fra elevenes faktiske faglige ståsted. Dette gjøres når læreren planlegger og lager spillene i stedet for underveis i undervisningsopplegget.

Hva er spillbasert læring

I dag brukes begrepene spillbasert læring og gameification (kunne oversatt det til spillifisering, men jeg liker gameification bedre) om hverandre, men hvis du dykker dypere inn i materien vil du se at det er vesentlige forskjeller mellom de to. Gameification er å bruke spillbaserte elementer for å engasjere og motivere elever for å kunne løse et problem, samt bruk av allerede produserte dataspill til å lære om et emne. Dette kan være elementer som poeng, stjerner, poengtavle, animasjoner og liknende. Spillbasert læring er nærmere definert som aktiviteter som i utgangspunktet er et spill, som spilles for å stimulere til eleven til læring, også her brukes spillelementer som stjerner og poeng for å motivere elevene til å forsøke igjen eller til å velge nye ruter i læringen. Learn Playground er en blanding av disse to.

Hvorfor bør du bruke spill i klasserommet

Min erfaring er at når en elevs motivasjon tennes holdes konsentrasjonen ved like over et lengre tidsrom og fokuset på arbeidsoppgavene blir større. Barn som er født i dette årtusenet er vant til å lære ved å bruke digital teknologi, og en av de vesentligste trekkene til spillbasert læring og gameification er at den fanger elevens oppmerksomhet, og leder dem inn i en læringsopplevelse med øyeblikkelige tilbakemeldinger som virker motiverende. Den tradisjonelle læringsrollen har vært at elevene øver til prøver og resultatene vises ut i fra hvor stor del av prøven eleven har gjort rett og galt (eks. nasjonale prøver). I den spillbaserte læringsteorien finnes det ikke gale svar, men bare forsøk som ikke virker. Dette gir elevene motivasjon til å prøve nye metoder for å komme frem til en løsning som virker. Jeg har i mine observasjoner sett elever som har forsøkt å løse et vanskelig problem mer enn 10 ganger uten å be om hjelp, og likevel ikke gitt opp, og til slutt klart å løse problemet med full score. Med bruk av den tradisjonelle metoden er jeg villig til å påstå at selv ikke den mest selvgående eleven ville forsøkt å løse en oppgave for 10 ganger uten å be om hjelp, eller gi opp.

Gjennom bruk av avanserte analysemetoder som er innebygd i en digital læringsressurs kan læreren få opp detaljerte rapporter for hver elevs fremgang. Dette kan for eksempel være hvor mange ganger de har gjennomført en oppgave, hvor lang tid de har brukt på oppgavene, hva de har fått til og hva de ikke har fått til. I tillegg gjør den spillbaserte læringsteknologien eleven bedre i stand til å evaluere seg selv, og motiverer eleven til å reflektere over hvilke metoder han bruker til å løse problemene i spillene. Ved å lage slike læringsspill, kan du som lærer lede elevene inn til nye oppgaver basert på elevens måloppnåelse, og på den måten vil hver elev få et tilpasset undervisningsopplegg selv om han arbeider med akkurat det samme spillet som de andre elevene i klassen.

Spillbasert læring handler om aktiv læring

Den spillbaserte læringsteorien er også understøttet av den konstruktivistiske læringsteorien som innebærer at den lærende “konstruerer sin egen kunnskap gjennom aktivitet og subjektive prosesser.”[1] Her plasseres eleven i sentrum av sin læringsprosess og er en aktiv deltaker og ikke et stort hull som fylles med kunnskap gjennom passiv deltakelse. Det spillbaserte læringsmiljøet er en del av en simulert virkelighet hvor læring skapes gjennom erfaring.

Hvilke spill skal du velge?

Dersom du går i gang og ser etter spill som kan brukes i undervisningen vil du fort kunne bli overveldet. Fordi spill i seg selv ofte har en læringseffekt. Alt i fra de enkleste spill som Yatzy til store fantasyspill som World of Warcraft har elementer av læreplanmål i seg, dette kan du lese mer om på IKT-senterets sider. For meg er det viktig at disse spillene klart viser hvilke læreplanmål de dekker slik at argumentet for å bruke spillet er det samme som argumentet for enhver annen undervisningssituasjon; at eleven skal tilegne seg en ferdighet eller kunnskap.

I teorien skilles det gjerne mellom tre typer spill som brukes i skolen.

1: Spill laget av deg som lærer.

Denne typen lar deg lage ditt eget spill med dine egne læringsressurser, dermed får du muligheten til å spesialisere spillet slik at det passer dine elever. Dette kan også være en utfordring, da du som lærer også må bruke en del tid på å lage selve spillet og oppgavene. Likevel er det denne typen spill som gir mest effektiv læring da det er best tilpasset dine elever og resten av din undervisning. Jeg er av den oppfatningen at det ikke er læremiddelet som skal styre undervisningen, men elevenes ståsted, rammefaktorer og lærerens didaktiske kompetanse.

2: Forfatteverktøy for spill

Dette er digitale plattformer som lar deg bygge opp et spill etter en allerede laget mal. Her kan du legge inn og bytte ut oppgaver eller undervisningsressurser. Dette er mindre tidkrevende, og i mange tilfeller kan du også gjenbruke andre spill som er laget eller redigere på disse slik at spillet passer bedre sammen med de andre oppgavene elevene skal gjennomføre i sin læringsprosess.

3: Ferdig lagde spill

Dette er spill som allerede er ferdig produsert med et ferdig mål. Dermed er den største jobben å tilpasse undervisningen til elevenes læringsmål. Noen spill har allerede handlinger og oppgaver satt som for eksempel matematikkspillet enki, mens andre spill som minecraft må elevene løse en spesifikk oppgave som du som lærer gir. Dette kan for eksempel være å bygge et hus i en spesiell størrelse, eller lage en kopi av et kjent byggverk, eller mye annet. Det viktige med blant annet minecraft er at elevene lærer seg begreper og ser hvordan disse ser ut i virkeligheten.

I Learn Playground kan du bygge et spill selv, lage alle oppgavene og undervisningsressursene. Videre kan du også gjenbruke andres spill eller ressurser, og på den måten får ta del i et større læringsfellesskap og samarbeide med andre lærere ved andre skoler enn din egen. Du kan også gjenbruke et ferdig spill uten å gjøre endringer om du ønsker det.

Happy gaming digitalt eller analogt 🙂

[1] Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published.