Kom i julestemning med denne lille adventskalenderen 🎄

Ho ho ho! 🎅 Trenger du litt julensnadder til elevene dine – små hyggelige avbrekk fram mot jul? Ta en titt på denne kalendermalen vi har satt sammen til deg. Malen vi har laget finner du nederst i artikkelen.

Vi har satt sammen et lite spill bestående av Advent Calendar (H5P).

Hvordan det fungerer

Innholdstypen fungerer akkurat som en vanlig adventskalender, med luker som elevene åpner for hver dag. Med denne koselige, lille innholdstypen tryller du fram små, varierte daglige pauser med tekst, bilder, lenker, lyd eller video.

Merk at du kun kan velge én type innhold per luke – eller dag.

Bak hver luke legger du til det innholdet du vil – lyd, bilde, lenke, tekst eller video.

Kjekt å vite

Vi har aktivert “designmodus” i atferdsinnstillingene til kalendermalen. Dette gjør det mulig å åpne alle lukene til enhver tid. Hvis denne boksen ikke hukes av, kan lukene kun åpnes på dagens dato eller senere.

Planlegger du å kjøre spillet med elevene i plenum, anbefaler vi å bruke “designmodus”. Da kan du åpne lukene før juleferien ringer inn.

Aktiverer du “designmodus”, kan lukene åpnes når du vil.

Tips 1 – slapp av, du rekker det

Husk at du ikke trenger å gjøre hele kalenderen ferdig til 1. desember. Du kan til enhver tid redigere kalenderen og legge til innhold bak lukene – noe som gir deg litt bedre tid til å fullføre kalenderen i tide.

Tips 2 – spar tid med standardbakgrunnen

Hvis du ønsker å bruke en annen bakgrunn enn standardbakgrunnen, vær oppmerksom på at lukene ikke har opasitet. Du vil dermed få en ganske stor jobb i et fotoredigeringsprogram med å lage forsiden og baksiden til hver luke – i tillegg til å få lukene til å passe. Uten en slik redigeringsjobb vil du ende opp med luker som ikke passer til bakgrunnsbildet, da de får tilfeldige farger.

Malen – tilpass og bruk i klassen din

Gå til malen på Gamilab.com.

Så her er vår lille førjulsgave til deg! Test det ut og klikk på knappen “Bruk dette spillet” i nedre høyre hjørne under spillet for å lage din kopi og tilpasse for din bruk.

Klikk på “Bruk dette spillet”-knappen for å lage og tilpasse din egen kopi.

Get in the Christmas mood with this little advent calendar🎄

Ho ho ho! 🎅 Do you need a quick treat or break for your students? Take a look at this calendar template we’ve put together for you. The template we’ve made can be found at the bottom of the article.

We have thrown together a small game consisting of the Advent Calendar (H5P).

How it works

The content-type works just like a regular advent calendar with doors that the students can open for each day. Using this cozy little content type, you’ll be able to create a variation of small daily breaks using text, images, links, audio, and video.

Note that you can only choose one type of content per door or day.

Behind each door you can choose content based on audio, image, link, text or video.

Some things to be aware of

We have enabled “Design mode” for the “template” within the behavioral settings. This allows the opening of all doors at all times. If this box is unticked, the doors will only open on the respective day or later.

If you plan to run this game in the plenum for your students, we recommend using the “Design mode” as it gives you the freedom to open doors in advance before Christmas break.

If you enable “Design mode” all doors can be opened whenever you want.

Tip 1 – don’t worry, you have time

Remember that you don’t have to have a finished calendar before the 1st of December. You can, at all times, edit the resource and add content behind the doors, which gives you a bit more time to finish it in time.

Tip 2 – save time with the standard background

If you wish to use a different background for the calendar, note that the doors do not have opacity, meaning you’ll have to do some extensive work in a photo editor to create the front and back to each entry and make them fit. If not, you’ll end up with doors that do not match the background as they’ll get random colors, messing up the whole background image.

The template – adopt and use in your class

Go to the template on Gamilab.com.

So here’s our little pre-Christmas gift for you! Test it out and click the “Use this game” button in the lower right corner below the game to make your copy and adapt for your use.

Click the “Use this game” button to make and adapt your own copy.

Bli kjent med poengsystemet i Gamilab!

I alle spilltypene er standardverdien for hver node (trinn eller stopp) 100 poeng. Utover det fungerer poengsystemet litt forskjellig i de ulike spilltypene. Her forklarer vi hvordan.

Spilltypen Sykkelritt

Poengene som vises på skjermen underveis i sykkelrittet, gir kun uttelling på syklistens energinivå. Vi kan kalle denne verdien for kiloJoule (kJ). Disse “energipoengene” påvirker ikke tiden i rittet, og blir derfor ikke oppsummert og vist andre steder enn underveis i rittet.

Energipoengene du får når du svarer riktig, beregnes ut fra tiden du bruker på å svare riktig.

Her er noen eksempler:

 • Svarer du før det er gått 1 sekund, får du en energiboost på 38.
 • Svarer du før det er gått 5 sekunder, får du en energiboost på 33.
 • Svarer du før det er gått 10 sekunder, får du en energiboost på 27.

Til alle matte- og fysikklærere og nerder der ute – her er formelen som brukes for å beregne energipoeng:

Energi (kJ) = ((30 - t)/30+0,1)*35

I tillegg til energipoengene, blir hvert riktig «spørsmålsstopp» belønnet med 100 poeng for riktig svar. Du kan finne en oversikt over dette sammen med resultatene du har tilgang til som eier av et spill. Maksimal poengsum er 800 poeng uavhengig av hvor mange spørsmål du legger til de 8 stoppene langs banen.

Spilltypen Kongen på haugen

I kongen på haugen-spillet vil poengsummen alltid være 100 poeng for hvert flagg klatreren kommer forbi. Når du er kommet til toppen av fjellet, vil du derfor alltid ha 700 av 700 poeng siden du ikke kan passere et flagg og fortsette uten å svare riktig.

Disse poengene teller for øyeblikket ikke for noe, siden det er et tidsbasert spill med en poengtavle basert på tid. Du finner en oversikt over hvor mange poeng brukerne har fått blant resultatene du har tilgang til som eier av et spill.

Spilltypen Utforsk

I Utforsk-spillet kan du manuelt angi hva hver node er verdt, og dermed overskrive standardverdien på 100 poeng per node. 

Følg disse trinnene:

 1. Gå til spillbrettet.
 2. Rediger en eksisterende node ved å klikke på den.
 1. Åpne “Innstillinger” i forhåndsvisningsvinduet.
 1. Gi hver node den verdien du ønsker.

Legg merke til at du her i forhåndsvisningsvinduet også kan sette vanskelighetsgrad på hver node.

 1. Klikk på banen mellom nodene for å angi “Hvor mange prosent må minst være riktig på forrige oppgave for å åpne denne stien”. Standard er 90 %.
 1. Dette kriteriet avgjør hvor vanskelig det skal være å fullføre et spill med poenggivende oppgaver.

Lykke til, nå er du et poeng eller to klokere!

Get to know the points system in Gamilab!

For all game types the default value for each node (step or stop) is 100 points. Beyond that, the points system works a little differently in the different game types. Here we explain how.

The Bike Race game

The points given during the Bike Race that are displayed on the screen, does only count for the cyclist’s energy level. Let’s for the sake of education call this value kiloJoule (kJ). These “energy points” will not be summarized and displayed anywhere besides as a factor influencing the time of the race.

The energy points you get when answering correctly are linearly calculated from the time you use to respond correctly.

Here are some examples:

 • If you answer within less than 1 second, it gives you an energy boost of 38.
 • If you answer within less than 5 seconds, it gives you an energy boost of 33.
 • If you answer within less than 10 seconds, it gives you an energy boost of 27.

For the math and physics teachers and geeks out there, this is the formula used to calculate energy:

Energy (kJ) = ((30 - t)/30+0.1)*35

In addition to the energy points, each correct “question stop” will be rewarded with 100 points for correct answers. You can find an overview of this amongst the results you have access to as the owner of a game. Maximum score is 800 points regardless of how many questions you add to the 8 stops along the track.

The King of the Mountain game

For the King of the Mountain game the score will always be 100 points for each flag the climber gets past. When a climber reaches the top of the mountain, he will therefore always have 700 out of 700 points as he can’t pass a flag and proceed without answering correctly. 

These points does currently not count for anything, as it is a time based game with a high score list based on time. You can find an overview of this amongst the results you have access to as the owner of a game.

The Explore game

For Explore games you can manually set what every node is worth, and thus overwrite the default value of 100 points per node.

Follow these steps:

 1. Go to the Game board.
 2. Edit an existing node by clicking on it.
 1. Expand “Settings” in the preview modal.
 1. Set the desired value for each node.

Make a note that you within the settings of the preview modal also can set the difficulty on each node.

 1. Click the path between the nodes to set “How many percent correct is needed on the last task to open this path”. Default is 90 %.
 1. This criteria decides how hard it should be to complete a game with score giving tasks.

Good luck, now you’re a point or two wiser! 

Bonus in Gamilab

All of us enjoy getting a bonus, and we’ve made sure this is also possible within the games. Gamilab is all about learning, and introducing bonus in Gamilab gives the our learners a double bonus – the points they earn and learning something in the process. When a player get encounter a step with bonus, the will either be answering a question made by other players or make a question them selves.

You’re in control!

The creator of the game decides whether the game should be with or without a bonus. Look for the bonus icon in the menu when editing a “explore” game board.

When you click on “Bonus”, a dialog will appear where you can enable the bonus in the game board, you can choose whether the questions the students have created will automatically be available to other players and how difficult it should be to get a bonus. So you are in full control. Even if you choose to have the questions automatically added to the game, you can both view and evaluate the questions. The players can even let you know if any questions are wrong. You also decide whether it should be easy, medium or difficult to get a bonus.

How does bonus work?

If the players do well enough on tasks or spend enough time on activities that do not give points, there will be a chance that they will have the opportunity to ask questions or answer questions made by others. The rules for whether they get a bonus depend on the choice you have made on how difficult it will be to get a bonus, exact rules students must find out by playing. Whether players are allowed to ask questions or answer questions depends on how many questions they have made, how many questions others have made that they have not answered and a bit of coincidence.

You who make games decide whether the questions must be approved automatically in order to be used or whether you have to approve them. If the questions are automatically approved, players who are to answer them can report them as bad or inappropriate, then you have to decide whether the question should be used or deleted.

Under “My games” there will be an icon on the playing cards that shows whether there are questions that have been reported or not assessed.

The red icon with the exclamation mark shows that there are reported questions and the green icon with the check symbol indicates unassessed questions. If you delete a question, the person who made it will lose the bonus points they received for creating the question and if you press like, there will be more bonus points.

Bonus points

In addition to the players getting a better learning by having to think through and understand the topic in order to create suitably difficult questions, there will be more opportunities to use bonus points. When a player makes a question, the player will get points and if the owner plays likes the question, it will give more points, if the player does not press like, it is still possible to get extra points if a suitably large percentage answers correctly. If the player loses the question, the player loses these points. Of course, correct answers to questions made by others also give bonus points.

As if the extra learning is not enough reward to get the bonus, we will come up with several things the bonus points can be used for. Stay tuned for future releases to see what.

Feedback

If you have any input on how the bonus works, just go to our Facebook page and send us a message or use Contact in the menu at the bottom of Gamilab

Bonus i Gamilab

Alle liker vel å få bonus, så nå er det også mulig å få bonus i spillene! GamiLab handler om læring, så når vi nå introduserer bonus, er det for at elevene skal kunne tjene bonuspoeng i tillegg til at de får bedre læring som en ekstra bonus. Bonus hos oss er at spillerne kan få lov til å lage spørsmål og svare på spørsmål andre spillere har laget.

Du har kontrollen

Den som lager spill bestemmer om spillet skal være med eller uten bonus. Se etter bonus-ikonet i menyen når du redigerer et spillbrett av typen «utforsk».

Når du klikker på «Bonus» kommer det opp en dialog der du kan slå på bonus i spillebrettet, du kan velge om spørsmålene elevene har laget automatisk skal bli tilgjengelig for andre spillere og hvor vanskelig det skal være å få bonus. Så du har full kontroll. Selv om du velger at spørsmålene automatisk skal legges til i spillet kan du både se og vurdere spørsmålene og spillerne kan gi beskjed hvis det er galt med noen spørsmål. Du bestemmer også om det skal være lett, middels eller vanskelig å få bonus.

Hvordan fungerer bonus?

Hvis spillerne gjør det godt nok på oppgaver eller bruker nok lang tid på aktiviteter som ikke gir poeng vil det være en sjanse for at de får muligheten til å lage spørsmål eller svare på spørsmål laget av andre. Reglene for om de får bonus er avhengig av valget du har gjort på hvor vanskelig det skal være å få bonus, nøyaktige regler må elevene finne ut av ved å spille. Om spillerne får lov til å lage spørsmål eller svare på spørsmål er avhengig av hvor mange spørsmål de har laget, hvor mange spørsmål andre har laget som de ikke har svart på og litt tilfeldighet.

Du som lager spill bestemmer om spørsmålene skal godkjennes automatisk for å kunne brukes eller om du må inn å godkjenne de. Hvis spørsmålene er automatisk godkjent kan spillere som skal svare på de rapportere de som dårlig eller upassende, da må du inn å bestemme om spørsmålet skal brukes eller slettes. 

Under «Mine spill» vil det komme ikon på spillkortene som viser om det er spørsmål som er rapportert eller ikke vurdert.

Det røde viser at det er rapporterte spørsmål og det grønne at det er spørsmål som ikke er vurdert enda. Hvis du sletter spørsmål vil den som har laget det miste bonuspoengene den fikk med å lage spørsmålet og hvis du trykker liker blir det flere bonuspoeng.

Bonuspoeng

I tillegg til at spillerne får en bedre læring ved at de må tenke gjennom og forstå emnet for å kunne lage passelig vanskelige spørsmål, vil det komme flere muligheter til å bruke bonuspoeng. Når en spiller lager spørsmål vil spilleren få poeng og hvis den som eier spiller trykker liker på spørsmålet vil det gi flere poeng, hvis spilleier ikke trykker liker er det fortsatt mulig å få ekstrapoeng dersom en passelig stor prosentandel svarer riktig på det. Hvis spilleier sletter spørsmålet, mister spilleren disse poengene. Riktige svar på spørsmål laget av andre gir selvfølgelig også bonuspoeng.

Som om den ekstra læringen ikke er nok belønning for å få bonus, vil vi komme med flere ting bonuspoengene kan brukes på. Følg med i versjoner framover for å se hva.

Tilbakemelding

Hvis du har noen innspill på hvordan bonus fungerer er det bare å gå inn på vår Facebook-side og sende oss en melding eller bruk Kontakt i menyen nederst på GamiLab.

To godbiter du vil like fra Gamilab!

1. Du kan lage store spill av flere små

Nå kan du sette flere spill sammen til store spill i GamiLab. Vi kaller det spill med flere kapitler. – Se for deg en spennende pakke der du først bryner deg på et kongen på haugen-spill om norsk språkhistorie, før du gir gass i et sykkelspill med gloseøvelser. For eksempel. Mulighetene er mange! Du kan legge inn så mange kapitler du vil, i den rekkefølgen du ønsker. Og du kan alltid gå tilbake til et kapittel du har vært på før for å forbedre resultatene. Genialt, ikke sant?

Hvordan gjør du det?

 • Velg «Nytt kapittel» der du redigerer spillbrett. Nye kapitler vil da komme sist i spillet. 
 • Hopp mellom kapitlene du redigerer i nedtrekkslisten rett over «Nytt kapittel».
 • Velg «Rediger» ved siden av kapittelvelgeren for å endre navn og beskrivelse på kapitlene og for å endre på rekkefølgen.

2. Kom i gang med spørsmålssett – enkelt

Vi har gjort det enklere å lage egne spørsmålssett der du oppretter begreper med tilhørende definisjoner. Du kan velge å søke opp innhold fra Quizlet eller vår egen spørsmålsbank, og bruke dette til å lage spørsmålssett. Du kan selvfølgelig endre settene etter at vi har generert dem. Og du kan lage dine egne spørsmålssett selv, fra scratch. Lykke til!


Enklere å komme igang

Synes du det er vanskelig å lage innhold til spill eller har du ikke prøvd å lage egne spill enda? Nå har vi lansert det vi kaller enkel modus, som gjør det lettere å komme i gang med å lage læringsspill.

Når du oppretter et nytt spill av typen utforsk og går til spillbrett får du en knapp “Kom i gang” som du kan bruke til å velge tema, bakgrunn og hvor mange aktiviteter (noder) du vil starte med.

Klikk på “KOM IGANG” for å velge tema, bakgrunn og antall aktiviteter.

Etter å ha valgt det og går videre kan du finne spørsmål i spørsmålsbanken vår eller lage dine egne spørsmål med svar for å bruke i spillet. Banken søker etter spørsmål ved å bruke navn og tags du har satt på spillet, du kan også redigere tags og gjøre nye søk hvis du vil finne andre spørsmål.

[metaslider id=549 cssclass=””]

For å endre spørsmål er det bare å trykke på “Spørsmål” og gjøre de endringene du vil. Hvis du legger til flere spørsmål enn aktiviteter vil du få flere spørsmål på aktivitetene. Du kan også når som helst bytte til avansert modus hvis du vil bruke andre oppgavetyper.

Øv på nye ord

I 4. klasse ved Alsvåg skole gikk lærer og elever sammen om å lage et øveordspill.

Ukas ord

4.kl ved Alsvåg skole har øveord på ukeplanen. Ordene plukkes ut av læreren og det er blitt en fast rutine å øve på disse ordene hver uke.

Slik lagde vi spillet

For å få litt variasjon inn i øvingen lagde vi Kongen på haugen-spill av ordene. Først leste en elev inn ordene. Vi brukte en gratis app på mobiltelefonen. Vi måtte øve litt for at det innleste ordet skulle være lett å oppfatte når vi lyttet til det. Her fikk vi øvd på god diksjon og stemmevolum.

Videre satte vi lydfila inn i spillet og lagde et skrivefelt der elevene skulle skrive inn ordet de hørte. Siden vi hadde 8 ord og bare 7 steg i spillmalen, satt vi inn to ord i siste oppgave. Midt i spillet, på fjerde steg, ligger et spillpunkt merket med rødt flagg. Vi valgte å legge et litt vanskelig ord på dette punktet. Skriver du ordet feil her fallet du ned fra fjellet og må begynne på nytt.

Gjennomføring

Spillet ble introdusert til klassen på storskjerm og de spilte gjennom sammen. Etterpå har elevene spilt spillet hjemme. Dette var en ny måte å øve på og elevene syns det var spennende og morsomt. Foresatte har også kommentert at ungene var motiverte til å øve på ordene ved å spille spillet.

[metaslider id=520 cssclass=””]

Det fine er også at det er lett å bytte ut ordene neste uke. Vi trenger bare å gjøre nye lydopptak og å bytte ut ordene i spillet.

Vi valgte å ta med topp 5 lista, men denne er enkel å deaktivere om man bare ønsker å bare spille mot seg selv.

Vi lagde nesten bare lytt og skriv-oppgaver, men her er variasjonsmulighetene mange. Spilltypen har et stort bibliotek av ulike oppgavetyper.

Neste prosjekt for 4.klassen er å lage spill der elevene skal øve på gangetabellen, Kongen av multiplikasjon!

Har du lyst til å prøve selv?

Spill spillet og sjekk ut konseptet. Hvis du vil lage eget spillet kan du bare slå en kopi av spillet ved å klikke på knappen «Bruk spillet». Du kan beholde spillet slik det er eller du kan gjøre de endringene du ønsker. Du kan jo selvsagt også lage ditt eget fra starten av.

Lykke til!

Ta kontakt hvis du trenger hjelp!

Klarer du ukas ord?

Er du kongen på haugen?

Har du hatt lyst til å lage ditt eget spill til elevene med egne oppgaver som går på tid.Vi i Gamilab er stolte over vår nye spillmal som vi har valgt å kalle for Kongen på haugen.[metaslider id=427]Denne malen har 7 oppgaver og elevene må løse 6 oppgaver og scoren beregnes på tid. Du lager og setter inn oppgavene selv. Elevene må ha alt rett på oppgavene for å gå videre og den tredje oppgaven er en oppgave er en fallgruve. Svarer du ikke rett på denne oppgaven “dør” eleven og må starte på nytt. 

For å lage et spill etter denne malen velg lag nytt spill og bestem at det skal være kongen på haugen.

Prøv å se om du klarer å bli kongen på haugen ved å prøve dette spillet

Kongen på haugen